Voda je život

Mokřady v údolích potoků LIBĚCHOVKY a PŠOVKY jsou unikátní ukázkou vápnitých maloplošných mokřadů různého typu – pramenišť, mokřadních olšin, rákosin, slatinišť, ostřicových a vlhkých luk, tůní a uměle vytvořených rybníků. Celá oblast patří k významným rezervoárům podzemní vody v Čechách. Území splňuje svou unikátností několik kritérií Ramsarské úmluvy (kritérium 1a – je obýváno souborem vzácných, ohrožených a kriticky ohrožených druhů; kritérium 2a – má zvláštní význam pro udržení genetické a ekologické rozmanitosti; kritérium 2b – jedná se o reprezentativní příklad přirozeného mokřadu v dané biogeografické oblasti), a proto bylo v r. 1997 zapsáno na Seznam mokřadů mezinárodního významu.

Celková rozloha Mokřadů Liběchovky a Pšovky je 361 ha, přičemž převážná většina území je součástí CHKO Kokořínsko. Nejcennější mokřady leží v PR Kokořínský důl, PP Prameny Pšovky, PR Mokřady horní Liběchovky, PR Mokřady dolní Liběchovky a mimo CHKO v NPR Polabská černava.

Mokřady v nivě Pšovky byly ponechané několik desítek let přirozenému vývoji a můžeme zde najít rozsáhlé porosty vodních a mokřadních společenstev s výskytem ohrožených druhů, jako je např. rdest alpský, leknín bělostný, všivec bahenní nebo pryskyřník velký.

Z hlediska výskytu bezobratlých živočichů jsou Mokřady Liběchovky a Pšovky jedním z nejhodnotnějších území podobného typu v České republice. Nalezneme zde početné populace řady velmi vzácných či ohrožených druhů měkkýšů, pavouků, chroustíků, vážek či jiných skupin zejména hmyzu a to včetně druhů celoevropsky ohrožených jako jsou např. plži vrkoč bažinný a vkoč útlý, vážky klinatka obecná a klinatka rohatá nebo vážka jasnoskvrnná. Potok Pšovka je také obýván vzácnou drobnou rybou – sekavcem podunajským. V celé oblasti probíhá intenzivní botanický i zoologický výzkum.

Okolím mokřadů údolí Pšovky i Liběchovky prochází naučné stezky a řada stezek turistických. Některé rybníky a tůně jsou využívány ke sportovnímu rybolovu.

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 703 687 955

Poznávací let vrtulníkem – video k shlédnutí
Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk