Voda je život

Informace

ZEJMÉNA JIŽNÍ MORAVA, POLABÍ I ČÁST STŘEDNÍCH A SEVERNÍCH ČECH SE POTÝKAJÍ SE SUCHEM. „VODA JE VĚCÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU, PO VZORU IZRAELE POTŘEBUJEME, ABY KVŮLI NÍ VZNIKL NOVÝ REGULAČNÍ ÚŘAD,“ NAVRHUJE MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RICHARD BRABEC.

Pozdě, avšak přece. Vláda v pondělí schválila první ucelenou koncepci, jak by měl stát bojovat se suchem. Zaměřuje se hlavně na zadržení vody v krajině včetně návratu řek k meandrům, úsporné hospodaření s vodou, zahrnující využití odpadní i dešťové vody, a půdou. „Voda je věcí veřejného zájmu, po vzoru Izraele potřebujeme, aby kvůli ní dokonce vznikl nový regulační úřad,“ navrhuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

* Co z konceptu boje proti suchu považujete za nejdůležitější, kdybyste měl zmínit tři věci?

Zaprvé, že to vůbec vzniklo. Je za tím rok intenzivních debat. Koncepce sice nemá konkrétní úkoly, ty jsou ale v akčním plánu k adaptační strategii na změny klimatu. Zadruhé je to výborný analytický materiál, například pokud jde o půdní vlhkost, a třetí je komplexnost. Je tam zemědělství, vodní hospodářství, oblast využití srážkových vod, přečištěných vod, je tam legislativa, například nový vodní zákon. Co náš čeká nejdříve, příští rok? Ty věci už jedou. Máme historickou možnost, která se nemusí opakovat, máme evropské fondy – operační programy pro životní prostředí i zemědělství. My z nich nyní masivně podporujeme vznik nových vodních ploch v krajině. Vzniknou stovky rybníků, tůní, mokřadů, to běží už několik let. I s naší pomocí se revitalizují vodní toky, co se dříve narovnávalo, chceme, aby dnes opět meandrovalo. V rámci protipovodňových opatření se tvoří suché poldry, rozlivové nivy, jedná se se stovkami majitelů pozemků, aby nechávali nějaké prostory pro rozliv vody. Neobnovují se staré jezy, nechávají se vzniknout slepá ramena.

* Nějaký příklad, kde se to děje?

číst více

Klikněte na mapě  na okres, kde bydlíte a pod mapou se objeví cena za vodu v příslušném okrese.
V rámci projektu „PRAVDA O VODĚ“, který jsem spustil přednáškami pro občany, zástupce firem a zastupitele ve Zlínském regionu v minulém měsíci, jsem nyní pro všechny občany České republiky připravil přehlednou mapu jednotlivých okresů, kde jsou uvedeny ceny vodného a stočného.

http://pravdaovode.cz/srovnani-cen-v-s

Vážení přátelé vody,

Dovolte mi, abych vám představil jednoho z účastníků našeho dnešní setkání – Klub veslařů mělnický.

Historie klubu začala odvíjet v roce 1881. Právě v tomto roce totiž prvních 9 nadšenců založilo tradici mělnického veslování a tím klub vstoupil do historie jako druhý nejstarší veslařský oddíl v Čechách. Během těch 120. let prošlo veslařským klubem na tisíce veslařů a činovníků a organizační podoba KVM se několikráte měnila až do současné podoby občanského sdružení „Klub veslařů mělnických 1881“.

Prvotním posláním organizace je zajišťovat dobré podmínky pro výchovu a rozvoj mládežnického sportu – konkrétně veslování. Za těch 133. let naší činnosti se nám toto poslání dařilo naplňovat o čemž svědčí i mnohé úspěchy našich členů.

číst více

Mezinárodní ochrana přírody u nás Mokřady mezinárodního významu V Česku je to nevýznamnější příroda chráněna jednak v rámci zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky), vyhlašovaných proto, že jsou významná v rámci české krajiny. Kromě nich u nás ale najdeme i taková území, která jsou významná v rámci celé Evropy, a dokonce i celého světa. K těm patří mimo jiné mokřady mezinárodního významu, zkráceně ramsarské mokřady. Celosvětová ochrana mokřadů V roce 1971 byla v iránském Ramsaru uzavřena jedna z nejdůležitějších mezinárodních úmluv v ochraně přírody, celosvětově vůbec první úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Celý její název je Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, zkráceně je známá jako Ramsarská úmluva.

číst více

PU seminar81

„Pozemkové úpravy v souvislosti se zadržováním vody v krajině na příkladu aridních oblastí“

 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. , občanským sdružením Voda Jelenice a dalšími partnery CSV Středočeský kraj si Vás dovolují pozvat na seminář a workshop :

 

Pátek 22.března 2013 od 13,00 hodin

Zasedací síň Městského Úřadu Mělník, nám. Míru 1

V září 2010 Mělnický deník
zveřejnil článek pod názvem: „ Do Pšovky se možná vrátí voda“

 

Po srpnových povodních 2010 na severu Čech se v tuto dobu voda vrátila do koryta Pšovky v celé délce toku.

V článku bylo uvedeno, že za měsíc by měl padnout verdikt o dalším čerpání podzemních vod. V té době podle vedoucího mělnického odboru životního prostředí Ctirada Mikeše jsou ve hře dvě různé varianty řešení.

První z nich počítá s prodloužením termínu, kdy budou moci vodárny vodu čerpat. Druhá by čerpání zastavila. „Jsem na vážkách, protože vodárny se už před třemi lety zavázaly, že zajistí náhradní zdroj pitné vody, například z vodní nádrže Želivka, aby snížily odběry v oblasti Mělnické Vrutice. Až do současné doby však neučinily žádné slíbené kroky.“ připomněl starosta Mikeš.

Pro středočeské vodárny Veolia Kladno je zdroj vody v celém území významný.Jedná se totiž o velmi kvalitní vodu, kterou není třeba složitě upravovat. Vodoprávní úřad Mělník vydal 6.8.2012 rozhodnutí , ve kterém byla prodloužena doba platnosti povolení k nakládání s vodami (odběr podzemní vody) u děleného v rozhodnutí OVLHZ Stř. KNV v Praze ze dne 10.07.1986. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala obec Chorušice.

Krajský úřad Středočeského kraje zrušil Rozhodnutí vodoprávního úřadu Mělník a věc vrátil k novému projednání. Tento pinpong trvá již od roku 2009. Vodoprávní úřad vydává stále stejná rozhodnutí proti kterým se vždy některá z dotčených obcí odvolá a tímto jednáním jsme stále na začátku roku 2009.

studnaHostinm

Říčka Pšovka nám opět začala vysychat, v květnu letošního roku bylo koryto vyschlé v úseku: Jenichovská zastávka – Mělnická Vrutice a také přestala vytékat voda z Velkého vrutického pramene.

V letních měsících jsme upozornili vodoprávní úřad na vyschlé koryto Pšovky v prameništi. Předpokládali jsme, že po této zkušenosti bude vydáno nového rozhodnutí, které by jímací režim podél toku upravilo tak, aby nedocházelo k vysychání Pšovky, bohužel bylo opět v srpnu povolení prodlouženo.

Po přibývání dešťových srážek na konci léta začala hladina spodních vod postupně stoupat a na začátku prosince již vytéká voda i z Velkého vrutického pramene.

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 732 454 112

Světový den vody

Světový den vody - ke stažení

Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk